Project 6060 – Lesson 38

EN
Skiing in Shiraz
FR
Faire du ski à Shiraz
ES
Esquiar en Shiraz
FA
اسکی در شیراز
 • EN

  Lesson 38

  Skiing in Shiraz

  ***

  Translation

  Last year, my mother and father wanted to go to Iran for the Christmas holidays. They wanted to take me with them too, but I wanted to go to Switzerland to ski.

  My father said that Iran also has really good ski slopes. At first I didn’t believe him because I thought it didn’t snow in Iran, but upon my father’s insistence, I finally accepted to go to Iran.

  When the aeroplane landed at the Tehran airport and we got off the plane, I saw that everywhere was full of snow. We went from the airport to my grandmother’s house and stayed there for two days. From there we went to Shiraz. My father wanted to show us the sights of Shiraz, like Takht-e Jamshid (Persepolis), Pasargad and the Vakil Bazaar, and take us to a ski slope near to Shiraz.

  In Shiraz, we wanted to stay at dear Uncle Arash’s house, but he and his family were on a trip, so we decided to stay at a hotel. On the first and second day, we saw some sights, but I wanted to go skiing sooner. Therefore, on the third day, we went by bus to the ski slope. I couldn’t believe it. It was both huge and deserted. We stayed at a four-star hotel. The rooms there were both clean and cheap.

  For skiing we got a trainer and rented ski equipment, trousers, jackets, boots, hats and goggles. I skied every day with my father and mother from morning until late afternoon.

  I had so much fun on that holiday and after two weeks, I didn’t want to return to England.

 • FR

  Leçon 38

  Faire du ski à Shiraz

  ***

  Traduction 

  Coming soon

 • ES

  Lección 38

  Esquiar en Shiraz

  ***

  Traducción

  Coming soon

 • FA

  درس سی و هشتم

  اسکی در شیراز

  ***

  متن فارسی  

  سالِ گذشته پدر و مادرم می خواستند برایِ تعطیلاتِ کریسمس به ایران بروند. آنها می خواستند من را هم با خودشان ببرند، امّا من می خواستم برایِ اسکی به سویس بروم.

   پدرم گفت که ایران هم پیست هایِ اسکیِ بسیار خوبی دارد. ابتدا باورم نمی شد زیرا فکر می کردم در ایران برف نمی بارد، ولی با اصرار پدرم بالاخره قبول کردم به ایران برویم.

   وقتی هواپیما در فرودگاهِ تهران نشست و از هواپیما پیاده شدیم، دیدم همه جا پر از برف است. از فرودگاه به خانۀ مادربزرگم رفتیم و دو روز آنجا ماندیم. از آنجا به شیراز رفتیم. پدرم می خواست جاهایِ دیدنیِ شیراز مثل تخت جمشید (پرسپولیس)، پاسارگاد و بازارِ وکیل را به ما نشان دهد و ما را به یک پیستِ اسکی در نزدیکیِ شیراز ببرد.

   در شیراز می خواستیم در خانۀ عمو بهمنِ عزیزم بمانیم ولی او و خانواده اش در مسافرت بودند، پس تصمیم گرفتیم به هتل برویم. روزِ اوّل و دوّم مکان هایِ دیدنیِ شیراز را دیدیم، امّا من می خواستم زودتر به اسکی بروم. بنابراین روزِ سوّم با اتوبوس به پیستِ اسکی رفتیم. باورم نمی شد. هم بزرگ بود و هم خلوت. آنجا در یک هتلِ چهار ستاره ماندیم. اتاق هایش هم تمیز بود و هم ارزان.

   برایِ اسکی یک مربّی گرفتیم، وسایلِ اسکی، شلوار، کاپشن، پوتین، کلاه و عینک اجاره کردیم. هر روز از صبح تا عصر با پدر و مادرم اسکی می کردم.

  در این تعطیلات به من خیلی خوش گذشت و بعد از دو هفته دلم نمی خواست به انگلیس برگردم.


DIALOGUE 1
DIALOGUE 1
DIÁLOGO 1
مُکالِمه یِکُم
 • EN

  Translation of Dialogue 1

  Neda: Why didn’t you go to the swimming pool?
  Arash: I wanted to go, but my car has broken down.
  Neda: Ok, why didn’t you go with your friend, Mehrdad?
  Arash: I wanted to go with Mehrdad, but he was ill.
  Neda: Do you want me to give you a lift?
  Arash: But didn’t you want to go to painting class?
  Neda: I wanted to go, but today the class is off.

 • FR

  Traduction de Dialogue 1

  Coming soon

 • ES

  Traducción de Diálogo 1

  Coming soon

 • FA

  متن فارسی مُکالمه اوّل   

  ندا:  چرا نرفتی استخر؟
  آرش:  می خواستم برم، امّا ماشینم خرابه.
  ندا:  خوب، چرا با دوستت مهرداد نرفتی؟
  آرش:  می خواستم با مهرداد برم، امّا مریض بود.
  ندا:   می خوای من ببرمت؟
  آرش:  مگه نمی خواستی بری کلاسِ نقّاشی؟
  ندا:  می خواستم برم، امّا امروز کلاس تعطیله.


DIALOGUE 2
DIALOGUE 2
DIÁLOGO 2
مُکالِمه دُوُّم
 • EN

  Translation of Dialogue 2

  Maryam: Where did you go for Christmas holidays?
  Nik: I went to Switzerland. Where did you go?
  Maryam: I went with my father and mother to Iran.
  Nik: But didn’t you want to go skiing?
  Maryam: Yes. I went skiing in Iran.
  Nik: Isn’t Iran hot though?
  Maryam: No, it’s cold in winter.
  Nik: Does it snow too?
  Maryam: Yeah, Iran has some big ski slopes.
  Nik: Did you go to see some of the sights of Iran too?
  Maryam: Yeah, in Tehran we saw some museums, a palace and the Grand Bazaar.
  Nik: Did you go to Shiraz and Esfahan?
  Maryam: We wanted to go, but there wasn’t time..

 • FR

  Traduction de Dialogue 2 

  Coming soon

 • ES

  Traducción de Diálogo 2

  Coming soon

 • FA

  متن فارسی مُکالِمه دُوُّم

  مریم:    تعطیلاتِ کریسمس کجا رفتی؟
  نیک:   رفتم سویس. تو کجا رفتی؟
  مریم:    با پدر و مادرم رفتم ایران.
  نیک:    مگه نمی خواستی بری اسکی؟
  مریم:    چرا. تو ایران رفتم اسکی.
  نیک:    مگه ایران گرم نیست؟
  مریم:    نه، زمستونا سرده.
  نیک:    برف هم می آد؟
  مریم:    آره. ایران چندتا پیستِ اسکیِ بزرگ داره.
  نیک:    جاهای دیدنی ایران هم رفتی؟
  مریم:    آره تو تهران چندتا موزه، کاخ و بازارِ بزرگُ دیدیم.
  نیک:    شیراز و اصفهان رفتی؟
  مریم:     می خواستیم بریم، امّا وقت نشد.


Glossary
Glossaire
Glosario
واژِه نامه

Pronunciation
Prononciation
Pronunciacion
تَلَفُّظ

Alphabet; Shapes & Sequences
Click on image to see all 32 letters and their order and different shapes in Persian alphabet
Alphabet; Formes et Séquences
Clique sur l’image pour voir les 32 lettres, leurs ordres et différentes formes en alphabet persan
Alfabeto; Formas y Secuencias
Haga clic en la imagen para ver todas las 32 letras y sus diferentes formas en el alfabeto persa
اَشکالِ ظاهری و ترتیب حُروفِ اَلِفبا
روی تصویر کلیک کنید تا سی و دو حرف الفبای فارسی و ترتیب و اَشکال مختلف ظاهری آنها را ببینید

Practice and Activity
Pratique et Activité
Práctica y Actividad
تَمرین وَ فَعّالیَت

Free registration to track progress
Inscription gratuite pour suivre les progrès
Registro gratuito para seguir el progreso
ثبت نام رایگان برای پیگیری پیشرفت

kitten App (Gorbeh)
Application de Chaton
Aplicación de Gatito
اَپِ بَچّه گُربه

© 2015- - All Rights Reserved
SEO & Web Design Ottawa by ProLoyalWeb