Project 6060 – Lesson 28

EN
Everything Has to be Tidy
FR
Tout doit être bien rangé
ES
Todo tiene que estar ordenado
FA
همه چیز باید مرتب باشد
 • EN

  Lesson 28

  Everything Has to be Tidy

  ***

  Translation

  Yesterday I went to the Madame Tussauds museum in London. I saw lots of statues of famous and well-known people in there. I took photos with a few of them. For me, the most interesting was the statue of David Beckham, former footballer and captain of England’s national team. Since childhood I’ve loved the way he plays, but he doesn’t play anymore. In 2013, at the age of 38, after 20 years of professional football, Beckham bid farewell to football as a player.

  First, my sister took a photo with his statue. Next, it was my turn. Suddenly one corner of the hall became very busy. I looked back. I was so surprised.

  David Beckham was there with his wife, Victoria, and his four children. He loves his family and spends most of his spare time with them. That day too, for this very reason, he was there with his family. There were loads of kids all around him. My sister and I went up to the front too and took photos of them.

  Beckham really likes music, film, sports, shopping and charity work. Of course, he’s also a little particular! Everything in his life has to be tidy. For example, they have three fridges! Food in one, salad in the second, and they only put drinks in the third. He is of a strange disposition. For instance, if there are five cans of drink, he throws one away because everything has to be in pairs or couples.

 • FR

  Leçon 28

  Tout doit être bien rangé

  ***

  Traduction 

  Coming soon

 • ES

  Lección 28

  Todo tiene que estar ordenado

  ***

  Traducción

  Coming soon

 • FA

  درس بیست و هشتم

  همه چیز باید مرتب باشد

  ***

  متن فارسی  

  دیروز به موزۀ مادام توسو در لندن رفتم. در آنجا مجسمه هایِ زیادی از آدم هایِ معروف و مشهورِ دیدم. با چند تا از آنها عکس انداختم. برایِ من از همه جالب ترمجسمۀ دیوید بکهام فوتبالیست و کاپیتانِ پیشینِ تیمِ ملّیِ انگلیس بود. من از بچّگی عاشقِ بازیِ او هستم، امّا او دیگر بازی نمی کند. بکهام در سال ۲۰۱۳ در ۳۸ سالگی پس از ۲۰ سال فوتبال حرفه ای از فوتبال به عنوانِ بازیکن خداحافظی کرد.

  اوّل خواهرم با مجسمۀ او عکس انداخت. بعد نوبتِ من شد. ناگهان یک گوشۀ سالن خیلی شلوغ شد. برگشتم. خیلی تعجّب کردم.

  دیوید بکهام با همسرش ویکتوریا و چهار فرزندش در آنجا بود. او عاشقِ خانواده اش است و بیشترِ وقت آزادش را با آنها می گذراند. آن روز هم به همین علّت با خانواده اش آنجا بود. بچّه هایِ زیادی دور و برش بودند. من و خواهرم هم جلو رفتیم و از آنها عکس گرفتیم.

  بکهام موسیقی، فیلم، ورزش، خرید و کارهایِ خیریه را خیلی دوست دارد. البته کمی وسواسی ای هم است! در زندگی او، همه چیز باید مرتّب باشد. برایِ مثال، آنها سه یخچال دارند! در یکی غذا، در دوّمی سالاد و در سوّمی فقط نوشیدنی می گذارند. او اخلاقِ عجیبی دارد. برایِ نمونه، اگر پنج تا قوطیِ نوشابه باشد، یکی از آنها را دور می اندازد زیرا همه چیز باید جفت یا زوج باشد.


DIALOGUE 1
DIALOGUE 1
DIÁLOGO 1
مُکالِمه یِکُم
 • EN

  Translation of Dialogue 1

  Mother: Your room’s really untidy. You need to tidy it.
  Maryam: OK. What shall I do with these photos?
  Mother: You need to put them in an album.
  Maryam: What shall I do with these papers?
  Mother: Throw them away.
  Maryam: Where shall I put this statue?
  Mother: Put it in the corner of the lounge, please.
  Maryam: When are the guests coming?
  Mother: Five o’clock.

 • FR

  Traduction de Dialogue 1

  Coming soon

 • ES

  Traducción de Diálogo 1

  Coming soon

 • FA

  متن فارسی مُکالمه اوّل   

  مادر:    اتاقت خیلی نامرتّبه. باید اونُ مرتّب کنی.
  مریم:  باشه. این عکسا رُ چه کار کنم؟
  مادر:    باید اونا رُ بذاری تو آلبوم.
  مریم:  با این کاغذا چه کار کنم؟
  مادر:    اونا رُ دور بنداز.
  مریم:  این مجسمه رُ کجا بذارم؟
  مادر:   لطفاً بذار گوشۀ سالن. 
  مریم:  مهمونا کی می رسن؟
  مادر:    ساعتِ پنج. 


DIALOGUE 2
DIALOGUE 2
DIÁLOGO 2
مُکالِمه دُوُّم
 • EN

  Translation of Dialogue 2

  Maryam: Where were you yesterday?
  Nik: I went with father to the stadium.
  Maryam: Was there a match?
  Nik: Yeah, between Manchester United and Chelsea.
  Maryam: Did you have fun?
  Nik: Lots. We got a photo with David Beckham there.
  Maryam: Was he playing?
  Nik: No, he was watching the game with his son.

 • FR

  Traduction de Dialogue 2 

  Coming soon

 • ES

  Traducción de Diálogo 2

  Coming soon

 • FA

  متن فارسی مُکالِمه دُوُّم

  مریم:  دیروز کجا بودی؟
  نیک:  با پدر رفتیم استادیوم.
  مریم:  مسابقه بود؟
  نیک:  آره، بین منچستر یونایتد و چلسی.
  مریم:  خوش گذشت؟
  نیک:  خیلی. اونجا با دیوید بکهام عکس گرفتیم.
  مریم:  مگی اونم بازی می کرد؟
  نیک:  نه با پسرش بازیُ تماشا می کرد.


Glossary
Glossaire
Glosario
واژِه نامه

Pronunciation
Prononciation
Pronunciacion
تَلَفُّظ

Alphabet; Shapes & Sequences
Click on image to see all 32 letters and their order and different shapes in Persian alphabet
Alphabet; Formes et Séquences
Clique sur l’image pour voir les 32 lettres, leurs ordres et différentes formes en alphabet persan
Alfabeto; Formas y Secuencias
Haga clic en la imagen para ver todas las 32 letras y sus diferentes formas en el alfabeto persa
اَشکالِ ظاهری و ترتیب حُروفِ اَلِفبا
روی تصویر کلیک کنید تا سی و دو حرف الفبای فارسی و ترتیب و اَشکال مختلف ظاهری آنها را ببینید

Practice and Activity
Pratique et Activité
Práctica y Actividad
تَمرین وَ فَعّالیَت

Free registration to track progress
Inscription gratuite pour suivre les progrès
Registro gratuito para seguir el progreso
ثبت نام رایگان برای پیگیری پیشرفت

kitten App (Gorbeh)
Application de Chaton
Aplicación de Gatito
اَپِ بَچّه گُربه

© 2015- - All Rights Reserved
SEO & Web Design Ottawa by ProLoyalWeb